Cel, treść i forma umowy przedwstępnej oraz jej wiążący charakter dla stron

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy, który zobowiązuje strony do zawarcia umowy właściwej w przyszłości. W praktyce często spotykana jest w przypadku transakcji nieruchomości, gdzie może być wykorzystywana jako narzędzie zabezpieczające interesy stron. 

Wymagania dotyczące umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna powinna zawierać wszystkie istotne elementy przyszłej umowy właściwej. Oznacza to, że strony muszą precyzyjnie określić cel, treść oraz formę przyszłej umowy. W przypadku umów dotyczących nieruchomości, takich jak sprzedaż czy wynajem, istotne będzie między innymi wskazanie konkretnej nieruchomości oraz ceny czy czynszu. Ponadto, umowa przedwstępna powinna określać termin zawarcia umowy właściwej oraz ewentualne warunki odstąpienia od niej.

Ważne jest również spełnienie wymogów formalnych. W przypadku niektórych umów, takich jak np. sprzedaż nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego. Wówczas umowa przedwstępna również musi być zawarta w tej formie. Jeżeli strony nie dopełnią wymogów formalnych, umowa przedwstępna może być nieważna.

Zawarcie umowy przedwstępnej może być skomplikowane ze względu na konieczność spełnienia wymogów formalnych oraz precyzyjnego określenia celu, treści i formy przyszłej umowy właściwej. Dlatego warto skorzystać z usług naszej kancelarii adwokackiej w Gdańsku. Pomożemy przygotować umowę przedwstępną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami stron.

Wiązanie stron umową przedwstępną

Umowa przedwstępna ma wiążący charakter dla stron, co oznacza, że zobowiązują się one do zawarcia umowy właściwej w określonym terminie. Jeżeli jedna ze stron odstąpi od zawarcia umowy właściwej bez uzasadnionego powodu, druga strona może żądać jej zawarcia na drodze sądowej. W praktyce oznacza to, że sąd może zasądzić tzw. wykonanie zastępcze, czyli zawarcie umowy właściwej przez komornika na koszt strony odstępującej.

W przypadku niewykonania umowy przedwstępnej przez jedną ze stron, druga strona może również żądać odszkodowania za poniesione straty. Odszkodowanie może obejmować zarówno zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy właściwej, jak i ewentualne utracone korzyści.